Dla tych, kt�rzy chc� mie� sta�y zwi�zek z kobiet�...

"Jak Zatrzyma� Przy Sobie Ka�d� Kobiet�, na Tak D�ugo, Jak Zechcesz"

Wielu facet�w do mnie pisze: Po pocz�tkowej fascynacji w zwi�zku co� si� zmienia - na gorsze. Zamiast codziennego bzykania raz na tydzie�, miesi�c. I ona nie chce ju� robi� tego, co kiedy�. Ci�gle si� k��cicie, a nawet zaczyna si� ogl�da� za innymi� Wszystko dlatego, �e pope�niasz kilka podstawowych, g�upich b��d�w. Za chwil� poznasz sprawdzone sposoby uwo, kt�rzy s� w sta�ych relacjach. Dowiesz si� dlaczego Ich kobiety, mimo up�ywu lat ci�gle o nich fantazjuzj� i spe�niaj� ich ka�de �yczenie...

 

4 wrze�nia 2012
Warszawa,

Witaj, Tu Marcin "Adept". W imieniu moim i moich przyjaci� Rafa�a "Solida" i Konrada "Adventurera" z grupy Warsaw Lair mam dla Ciebie wiadomo��, kt�ra mo�e zmieni� Twoje �ycie.

Po kilku latach pracy powsta� najbardziej wybuchowy materia� o sta�ych zwi�zkach jaki wog�le istnieje w Polsce. Czego� takiego dot�d jeszcze nie by�o i pr�dko nie b�dzie. Najbardziej do�wiadczeni podaj� sposoby ze swojego �ycia jak mie� udany zwi�zek i zakochan� w Tobie dziewczyn�.

Chcia�bym dzi� poruszy� z Tob� jedn�, bardzo wa�n� kwesti�, kt�ra dotyczy ka�dego z nas.

Pewnie ju� zauwa�y�e�, �e bycie w zwi�zku lub znalezienie w�a�ciwej kobiety nie jest tak �atwe jak wygl�da na filmach.

- kobiety stroj� fochy, s� marudne, a ich zachowania potrafi� doprowadzi� �wi�tego do wkurwienia

- nie wiadomo ile czasu z ni� "chodzi�",

- nie wiadomo czy rozmawia� z ni� o tym czy jeste�cie par� czy nie?

- potrafi zrobi� awanture o byle co, a potem Ciebie oksra�y�, �e to wszystko przez Ciebie

- nigdy nie wiadomo co naprawde ma na my�li, my�li jedno, m�wi drugie, robi trzecie,

- wszystko u niej jest tak zagmatwane, b�d� tu madry i zgadnij o co jej chodzi ?!

Ale to nie wszystko...

Prawie codziennie dostaj� maile od m�czyzn takich jak Ty, kt�rzy maj� przer�ne problemy w zwi�zkach z kobietami. Opowiem Ci 3 kr�tkie historie.

"Marek (28) ma prace, kt�ra wymaga od niego cz�stych podr�y, niekiedy nie ma go miesiac, niekiedy 5 dni, po 2 latach odkry�, �e �ona go zdradza. By� zdruzgotany i mial my�li samob�jcze. Ca�y jego �wiat run��. My�la�, �e �lub z wymarzon� dziewczyn� zapewni mu spok�j do ko�ca �ycia. Niestety sta�o si� inaczej."

"Tomek (36) po 11 miesi�cach spotykania si� z cudown� dziewczyn�, us�ysza� od niej tekst "wiesz Tomek, nie czuj� ju� tego samego co na pocz�tku, co� si� zmieni�o...". Wpad� w panik� i nie wie czy nie straci ca�kowicie swojej dziewczyny. A przecie�na pocz�tku by�o tak super, chodzili ze sob� jak papu�ki nie roz��czki. On przesta� dla niej chodiz� na piwo z kumplami. Postanowili razem zamieszka�. Tymczasem Tomek teraz nie wie co robi�, ci�gle pyta si� "Gdzie pope�ni�em b��d??"

"Piotr (23) spotyka si� Joann� od 2 lat. Kocha j� ponad wszystko. I nierozumie dlaczego ma wra�enie, �e jej a� tak nie zale�y. Ona wychodzi sobie do klubu z kole�ankami kiedy chce, zawsze wszystko robi� wed�ug niej, jego zdanie si� ma�o liczy, w ��ku ona nie chce loda. A ostatnio nwet jako� wog�le coraz mniej go chce. Kiedy� kochali si�codziennie po 3 razy. Teraz robi�to raz na tydzie�. "Co jest grane?" zapyta� si� mnie Piotrek w mailu."

Gdzie Prawie Wszyscy Faceci Pope�niaj� B��d?

Od kilku lat dostaj� od moich czytelnik�w takie wiadomo�ci:

"Nie rozumiem kobiet w zwi�zku. By�em z partnerk� ponad rok. Pocz�tki by�y cudowne, s..eks mia�em nawet po 3/4 razy dziennie - robilismy wszystko. Dopiero po kilku miesi�cach zacz�o sie psu�. Tylko nie rozumiem dlaczego??"

"Zakocha�em sie w super dziewczynie, ona te� mnie kocha. Nie chc� tego zniszczy�. Boj� si�, �e j� strac�..."

"Pragn�, by m�j zwi�zek by� udany. Mam cudown� kobiet� i chc� by� ju� z ni� na zawsze, a chc� mie� j� na wy��czno��, nie wytrzyma�bym zdrady z jej strony lub relacji z innym facetem. Adept, co robi�?"

 

Czy Chcesz, �eby Twoja Kobieta Odesz�a z Innym?!

 

To tylko kilka z dziesi�tek wiadomo�ci od facet�w w zwi�zkach.

Wyja�ni� Ci jedn� rzecz na start:�

Je�li dotychczas rozpada�y si� wszystkie Twoje zwi�zki, to nie dzia�o si� to bez przyczyny.

DLACZEGO Kobiety Zdradzaj�, Nawet w Pozornie Udanych Zwi�zkach lub Odchodz� Do Innych M�czyzn, a Nawet Najlepsi Maj� Du�e K�opoty Pr�buj�c Zatrzyma� Kobiet� Przy Sobie?

To jest szokuj�ce, ale odkry�em, �e wi�kszo�� nawet dobrych kolesi nie ma zielonego poj�cia o r�nicach w poznawaniui si� na jednonocn� przygod�, a tym prowadz�cym do zwi�zku!!

Dlatego ich relacje z kobietami s� kompletnie nieprzewidywalne.

Sam pope�nia�em te b��dy...

Przy kobietach pragn�cych romansu by�em zbyt "zwi�zkowy", a gdy chcia�em zwi�zku to przy dziewczynie wychodzi�em na "cwaniaka" i ona mnie zbywa�a, nie chc�c mie� ze mn� nic wsp�lnego.

Dopiero p�niej dok�adnie zda�em sobie spraw� z tego co �le robi�. Wysy�a�em sprzeczne sygna�y kobiecie, raz zwi�zkowe, a raz "przygodowe", kobiety my�la�y, �e jestem jak dziecko i NIE WIEM CZEGO CHCE. Dlatego szybko traci�em w ich oczach.

Kiedy w takich sytuacjach dziewczyny mnie odrzuca�y, chodzi�em za�amany po domu i zadawa�em sobie pytanie: "CO JA TAKIEGO �LE ZROBI�EM, �e ONA NIE CHCE ZE MN� BY� W ZWI�ZKU??"

G�upio mi o tym teraz m�wi�, ale wtedy nie potrafi�em kobiety zatrzyma� przy sobie na d�u�ej...

Pocz�tkowy etap szed� mi dobrze, spa�em z kobietami, ale z biegiem czasu kobieta traci�a zainteresowanie i zostawia�a mnie.

Co za upokorzenie! 5 lat w uwodzeniu, tyle kobiet za pasem, a dziewczyny mnie zostawia�y!

Moje poczucie warto�ci jako m�czyzny polecia�o w d�.

Razem z Konradem i Rafa�em zacz�li�my rozgryza� temat zwi�zk�w i r�nic mi�dzy podrywaniem, a zwi�zkiem.

 

�eby Zatrzyma� Kobiet� Przy Sobie w Zwi�zku, Potrzebny jest INNY Zestaw Umiej�tno�ci Ni� na Zwyk�� Przygod�. Przecie� nie chcesz, �eby Ci� zdradzi�a z jakim� frajerem, nie chcesz �y� pod pantoflem, aby inni si� z Ciebie �miali i wytykali palcami..

 

M�g�by� teraz pomy�le� "Ok, Adept, ale przecie� miliony facet�w s� w zwi�zkach i jako� potrafi� sobie radzi�, wi�c co mi powiesz, czego bym ju� nie wiedzia�?"

Daj mi tylko chwil�, a wszystko Ci wyja�ni�.

Fakt 1.

Faceci w zwi�zkach jako� sobie radz�, to fakt. Jednak bardzo szybko to kobiety trac� nimi zainteresowanie. Dochodzi do k��tni, zdrad, rozsta�. Zycie faceta zamienia si� w piek�o. Atrakcyjno�c fizyczna kobiety maleje bardzo wolno, atrakcyjno�� osobowo�ci faceta w zwi�zku maleje bardzo szybko.

W 84% przypadk�w to kobiety odchodz� od m�czyzn, nie na odwr�t.

Fakt 2.

Zdrada faceta rzadko kiedy rozwala zwi�zek. Za to zdrada kobiety cz�sto niszczy zwi�zek.

Fakt 3.

Wi�kszo�� zwi�zk�w z biegiem czasu traci na �wie�o�ci. Staj� si� nudne, bez pasji, nami�tno�ci. S� jak stare ma��e�stwo, trwaj� si�� przywyczajenia. Wystarczy ma�y impusl z boku (inny atrakcyjny facet), aby si� rozpad�y.

 

Naszym Wsp�lnym Wrogiem w Walce o Tw�j Zwi�zek z Kobiet� Jest Nuda Zwi�zkowa, Fochy i Testy, Brak Wiedzy o Kobietach w Zwi�zkach oraz... Konkurenci :-)

Ale nie l�kaj si�, bo dzi�ki moim poradom uchronisz sw�j zwi�zek przed rozpadem.

.

To Nie Jest Kolejna Strona o Nauce Uwodzenia. Opracowa�em dla Ciebie Skuteczny System, aby ona chcia�a by� Twoj� dziewczyn�, na zawsze.Pomog� Ci Utrzyma� Udany Zwi�zek z Dziewczyn� i Sprawi�, aby Nie Widzia�a Poza Tob� �wiata?

 

Ile Dla Ciebie Jest Warta Wierno�� Twojej Dziewczyny?

 

Przedstawi� Ci jasno, bez owijania w bawe�n�, to czego si� z niego dowiesz:

MODU� 1: Jak post�powa� z kobiet� w zwi�zku, aby by�a wierna, pos�uszna i bezproblemowa?


- Dlaczego prawie wszystkie zwi�zki robi� si� nudne, nijakie, bez iskry pocz�tkowego szale�stwa, a kobiety z nich uciekaj�? ( nagranie AUDIO)�

- Jakie mie� 3 g�owne przekonania w zwi�zku, aby kobieta w zwi�zku Ci� ci�gle pragn�a?

- w jaki spos�b nale�y post�powa� z kobiet�, aby trzyma�a si� z dala od innych facet�w?

- jak stworzyc dlugi zwiazek, majac pewnosc ze kobieta Ci� nie zdradzi?

- Jak utrzyma� mi�o��, gdy spotkasz naprawd� wyjatkow� kobiet�? (

- Jak podtrzymywa� napi�cie s.eksualne w zwi�zku?

- jak unikn�� niebezpiecze�stwa szybkiego wypalenia si� zwi�zku?

- Co robi�, gdy dziewczyna por�wnuje Ci� do swojego by�ego?

- sposoby na nud� w zwi�zku i pomys�y na nietypowe randki

- Jak zmieni� w dziewczynie co� co nam si� nie podoba?

- jakich b��d�w unika�, �eby stworzy� udany zwi�zek,

- Co robi� jak jej kole�anka obmawia Ci� za Twoimi plecami i knuje przeciwko Tobie?

- Jak stymulowa� swoj� kobiet� do rozwoju w zwi�zku?

 

Mo�esz uratowa� sw�j zwi�zek je�li wcze�nie odkryjesz, �e co� si� psuje, mimo �e pozornie "wszystko gra". Mo�esz przeciwdzia�a� zdradzie zanim do niej wog�le dojdzie!

Dam Ci odpowiedni� wiedz�:

- Jak dba� o zwi�zek, �eby kobieta si� nie znudzi�a, czu�a szcz�liwa i nie my�la�a o innych facetach?

- Jak zachowywa� si� w sytuacjach, gdy Twoj� dziewczyn� zagaduj� inni kolesie na imprezie?

- 11 sygna��w ostrzegawczych, kt�re �le wr� Twojemu zwi�zkowi

- Jak nie ulega� manipulacji kobiety i rozwi�zywa� problemy (testy, fochy i kobiece emocje ) w zwi�zku ?

- Po czym pozna� w zwi�zku, �e kobieta mo�e zdradza�?

- Jak w�a�ciwie zareagowa�, gdy Twoja kobieta chce i�� na kawe ze swoim by�ym?

- Jak rozumie� niezrozumia�e" zachowania kobiet w zwi�zkach ?

- co robi�, gdy dziewczyna si� wkurza, �e "nie jeste� zazdrosny"?

- Czy wchodzenie w zwi�zek z kobiet�, je�li jeszcze si� z ni� nie spa�o, ma sens ?

- Jakie utrzymywa� kontakty z jej znajomymi?

- Czy powiniene� tolerowa� jej cz�ste spotkania z jakim� jej �koleg�� lub �przyjacielem�?

 

 

Jak Zmia�d�y� Konkurencj�?

 

MODU� 2: Jak Obroni� Swoj� Kobiet� Przed Technikami Konkurent�w?

Je�eli boisz si� o sw�j zwi�zek z kobiet�, to mo�e by� najbardziej warto�ciowa�wiedza w Twoim �yciu.


- W jaki spos�b "zaszczepi�" swoj� dziewczyn� i uodporni� j� na zakusy innych facet�w?
(om�wimy na webinarze)

- Jak sprytnie pod radarem dzia�aj� "naturale" i jak zniszczy� ich w mgnieniu oka. Przydatne na dom�wkach. (om�wimy na webinarze)


Jesli chcialbys wiedziec jak mie� przewage nad innymi facetami, kt�rzy probuja poderwac Twoja kobiete to na specjalnym WEBINARZE (konferencji internetowej) TYLKO dla moich klient�w, dostaniesz podstawow� wiedz�, kt�ra mo�e uratowa� Tw�j zwi�zek w krytycznej chwili.


To jeszcze nic, zobacz list� pyta� na kt�re dostaniesz odpowied� w nagraniu AUDIO:

 1. Kiedy Waszym zdaniem rozpoczyna si� zwi�zek mi�dzy m�czyzn� a kobiet�?
 2. Czy b zykanie w zwi�zku jest wa�ne i jak Wy na patrzycie na jego rol�?
 3. Jak wzbogaca� zwi�zek z kobiet� tak, aby ona si� nie nudzi�a?
 4. Jak zapobiega� zdradzie?
 5. Kiedy najlepiej pozna� jej rodzic �w i z jakim nastawieniem i�� na spotkanie?
 6. Na jakie randki powinienem j� zabiera�?
 7. Czy dziewczyna b�d�c ze mn� powinna chodzi� sama z kole�ankami do klub�w?
 8. Co robi� jak wi�kszo�� jej znajomych to koledzy?
 9. Jak radzi� sobie, gdy inny facet chce zdoby� nasz� kobiet�?
 10. Czy bycie zazdrosnym jest dla kobiet atrakcyjne?
 11. Czy rozwi�zywa� jej problemy?
 12. Czy pyta� si� kobiety co chce robi�?
 13. Czy zawsze wychodzi� z inicjatyw� spotka� b�d� interesuj�cych randek?
 14. Co zrobi� je�li dziewczyna notorycznie si� sp�nia?
 15. Jak nam�wi� dziewczyn� na loda?
 16. Ile czasu sp�dza� z dziewczyn�?
 17. Czy p�aci� za kobiet� i kupowa� jej kwiaty?
 18. Kiedy zamieszka� razem?
 19. Czy by� takim m�czyzn� jaki ona twierdzi, �e jej si� podoba?
 20. Jak post�powa� z jej kole�ankami?
 21. Czy masturbowa� si� w zwi�zku?
 22. Jak cz�sto uprawia� s.eks?
 23. Czy u�ywa� prezerwatyw?
 24. Jak nam�wi� dziewczyn� do eksperyment�w ��kowych?
 25. Jak si� zachowywa� w stosunku do niej podczas imprez w�r�d znajomych?
 26. Czy pozwala� jej ta�czy� i rozmawia� z innymi facetami?
 27. Jak cz�sto m�wi� jej, �e j� kocham?

 

Dla kogo jest ten poradnik:

- dla tych kt�rzy s� w zwi�zku, ale boj� si�, �e strac� dziewczyn�,

- dla tych, kt�rzy nie wiedz� jak sobie poradzi� z problemami b�d�c w zwi�zku z kobiet�,

 

Dla kogo NIE jest ten poradnik:

- dla tych, kt�rzy chc� mie� szybki numerek z pijanymi dziewczynami wyciagni�tymi z klubu,

 

Ujawniamy Nieznane Sekrety Tworzenia i Utrzymania Udanego, Sta�ego Zwi�zku z Kobiet�

Tak, Marcin! Chc� dowiedzie� si� jak utrzyma� udany zwi�zek.

 

Ebook "Sekrety Zwi�zk�w" pdf, 35 str (wartos� 39 z�)

60 min. nagranie AUDIO "Jak Utrzyma� Zwi�zek" (warto�� 97z�)

+ 80 min. nagranie AUDIO "Sposoby na Testy i Fochy w Zwi�zku" (warto�� 97z�)

+ specjalny WEBINAR (konferencja online) tylko dla klient�w z sesj� pyta� i odpowiedzi na temat utrzymywania zwi�zku z kobiet�, zadasz swoje pytania i dostaniesz odpowied� od Adepta, Solida i Adventurera (warto�� 97z�)

 

+ ebook "Generator Randek" + 260 odpowiedzi na pytania (warto�� 39 z�) Dzi�ki niemu zrozumiesz dog��bnie psychik� kobiety i b�dziesz wiedzia� co na ni� dzia�a.

 

 • Nagranie AUDIO "Utrzymywanie Zwi�zku"
 • Nagranie AUDIO "Fochy i Testy"
 • Konferencja ONLINE "SZ"
 • Ebook "Sekrety Zwi�zk�w" 35 st
 • Ebook "Generator Randek" 400 str
297 z� 137 z�

 

Uwaga!! Podczas zakupu produktu wpisz POPRAWNY adres email, �eby system m�g� Ci wys�a� produkt i powiadomienie. Nie zamykaj potem strony Tpay.com tylko kliknij na ikon� "Odbierz sw�j produkt " - otrzymasz go du�o szybciej.

Po zatwierdzeniu p�atno�ci, system wy�le Ci mailem informacj� z linkiem do pobrania produkt na sw�j komputer i mo�esz zacz�� od razu z niego korzysta�.

Rozliczenia transakcji kart� kredytow�, pay pal i e-przelewem przeprowadzane s� za po�rednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay.com i s� b�yskawiczne.

Je�li chcesz zap�aci� na poczcie lub zwyk�ym przelewem bankowym , wybierz opcj� w panelu TPAY (po tym jak klikniesz w ikon� KUP TERAZ). Realizacja przelewu mo�e trwa� do 2 dni roboczych.

 

Testujesz "SZ" przez miesi�c i masz gwarancj� satysfakcji, dzi�ki czemu nic nie ryzykujesz. Ustawowo masz prawo do odst�pienia od umowy bez podania przyczyny sk�adaj�c stosowne o�wiadczenie na pi�mie lub wysy�aj�c email z tym o�wiadczeniem na adres adept@uwodzenie.org prawo to jest jednak ograniczone w czasie i przys�uguje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy si� od daty otrzymania towaru lub poradnika. Moja osobista gwarancja to 30 dni.

 

Oto Pierwszy w Polsce Kompleksowy System Stworzenia i Utrzymania Sta�ego Zwi�zku z Kobiet�


Doradzaj�c osobi�cie wielu m�czyznom, pomy�la�em �e tak POTRZEBNA WIEDZA powinna dotrze� do naprawd� du�ej ilo�ci facet�w. jest POWTARZALNY i SPRAWDZALNY.

Zamiast przyje�dza� do mnie na indywidualne konsultacje, teraz Ty mo�esz sam zdoby� t� wiedz� i sam w spokoju opanowa� ten prosty schemat.

Zalet� systemu jest prostota. Nie dostaniesz wielkiej ceg�y do nauki, nie b�dziesz musia� �l�cze� przed monitorem i czyta�. Poradnik ma ok 140 stron i jest prosty, szybki do przyswojenia i dzia�ania oraz dok�adny. Dzi�ki temu od razu po przeczytaniu i przes�uchaniu nagra� b�dziesz w stanie dzia�a� i zdoby� dziewczyn� na zawsze.

 

Dzi�ki Temu Masz REALN� SZANS�, �eby Ona Zosta�a Twoj� Dziewczyn� Na Zawsze.

Wi�c Ile Jest Wart M�j System?

Nie ukrywam, �e chcia�em ten poradnik sprzedawa� za 777 z�. Bo niema czego� podobnego w Polsce. Mia�em ju� kilku gotowych klient�w na zakup za t� cen�. Wiem, �e sprzeda�bym ze sto egzemplarzy w tej cenie.

Jednak jak m�wi�em wcze�niej wiem, �e jeste� dopiero na pocz�tku swojej drogi w uwodzeniu, a napewno chcia�by� zdoby� dla siebie dziewczyn� i sp�dza� z ni� razem czas. Dlatego zdecydowa�em si� na kwot� j.w (cena si� zwi�kszy za tydzie�).

Chc� podzieli� si� z Tob� moj� wiedz� w tak niskiej cenie.

 

Poradnik "Sekrety Zwi�zk�w" jest IDEALNY dla Ciebie je�li cho� jedna z poni�szych rzeczy pasuje do Twojej sytuacji:

 

1. Czujesz si� niepewnie w zwi�zku i masz wra�enie, �e Twoja dziewczyna jest bliska zdrady

2. Dziewczyna m�wi Ci, �e si� ci�gle nudzi

3. Wasze zabawy w ��ku s� nudne i nijakie

4. Masz wra�enie, �e ona przesta�a si� stara� i staje si� inn� kobiet� dla Ciebie ni� kiedy�

5. Ona coraz non stop ma fochy, a mi�dzy wami coraz cz�ciej zaczynaj� si� k��tnie

6. Nie rozumiesz wielu jej dziwnych zachowa�

 

Jak mog� otrzyma� Tw�j system �Sekrety Zwi�zk�w�

M�j system otrzymasz od razu po zaksi�gowaniu p�atno�ci przez bank. Nie ma listonoszy, poczty i innych op�nie�. System jest w formie nagra� mp3 i poradnika w formacie PDF. Od razu dostaniesz system na email. Dostawa jest b�yskawiczna i od razu mo�esz zacza� ch�on�� wiedz�.

System "Sekrety Zwi�zk�w" jest dla Ciebie Chroniony Gwarancj� Satysfakcji, albo zwrot pieni�dzy.


Ja, Marcin Szabelski "Adept" i grupa WL, gwarantuj� Ci, �e z moim systemem osi�gniesz sukcesy, o kt�rych inni tylko marz�. Jestem tego absolutnie pewien.

Marcin "Adept" Szabelski

Wiem, �e nasza oferta zwiera wyj�tkowo du�o obietnic i jest ich wi�cej ni� mo�esz si� spodziewa�. Dlatego gwarancja jest r�wnie� wyj�tkowa.
Ludzie mog� wiele powiedzie� o nas, ale je�li uczciwie pracuj� z naszym poradnikiem, to osi�gaj� realne sukcesy z kobietami w zwi�zku.

System jest sprawdzony i skuteczny, �e nie wyobra�am sobie osoby, kt�ra mog�aby poczu� niedosyt. Jednak z pewno�ci� m�j system nie jest dla ka�dego. Stworzy�em go dla powa�nych i doros�ych os�b. Dlatego te metody nie s� dla marzycieli. W ka�dym razie masz 30 dni, aby sprawdzi� i rozpocz�� korzystanie z tych metod. Je�eli z jakiegokolwiek powodu b�dziesz niezadowolony, wystarczy jeden mail, aby� otrzyma� pieni�dze z powrotem, bez pyta�, czy jakichkolwiek k�opot�w. Ustawowo masz prawo do odst�pienia od umowy bez podania przyczyny sk�adaj�c stosowne o�wiadczenie na pi�mie lub wysy�aj�c email z tym o�wiadczeniem na adres adept@uwodzenie.org prawo to jest jednak ograniczone w czasie i przys�uguje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy si� od daty otrzymania towaru lub poradnika. Moja osobista gwarancja to 30 dni.

Wymagasz. Sprawdzasz. Masz rezultaty takie jakie chcesz - PROSTE. Moja gwarancja jest tak silna, �e w zasadzie mo�esz sprawdzi� ten poradnik za darmo. To jest po prostu cholernie skuteczne.

TAK, DOBRZE PRZECZYTA�E�! Albo m�j kurs ZROBI TO CO OBIECUJ� i b�dziesz usatysfakcjonowany w 200% , albo oddam Ci wszystko co do grosza, a Ty b�dziesz m�g� ZATRZYMA� CA�Y KURS! Czyli mo�esz zrobi� sobie jazd� pr�bn� ZA DARMO - taka propozycja jest fair, prawda?

Czemu Ryzykuj� z Tak� Gwarancj�?

Pow�d jest jeden: bo ufam Ci i wiem, �e ten system to �wietnej jako�ci kurs, kt�ry rozwi��e wszystkie Twoje problemy w zwi�zku. Dlatego nie boj� si�, �e b�dziesz w 100% z niego zadowolony.

 

System "SZ" jest fundamentalnie oparty na sprawdzonych wzorcach nowoczesnego uwodzenia, psychologii i do�wiadcze� moich oraz moich znajomych. Gwarantuj� jego jako�� swoim imieniem i nazwiskiem. Pozw�l, �e poprowadz� Ci� za r�k� z t� metod�.

Poprowadz� Ci� krok po kroku, pokazuj�c Ci co, gdzie nacisn��, i co powiedzie�, aby ta kobieta zacz�a si� Tob� interesowa� jako facetem na zwiazek. I �eby potem zosta�a Twoj� dziewczyn�.

Dlaczego Mia�by� Mi Zaufa�?

Nie jestem anonimow� osob� w internecie.

 

 

 • Jako JEDYNY W POLSCE przeszed�em praktyczne treningi pod okiem 9 najwi�kszych trener�w uwo na �wiecie (kilku z nich widzisz poni�ej). Ka�dy z tych legendarnych mistrz�w uwodzenia osobi�cie udziela� mi wyj�tkowych wskaz�wek i pokazywa� NA �YWO swoje najlepsze techniki zmiany osobistej.

  Oto niekt�rzy moi mentorzy, z kt�rych wiedzy i Ty mo�esz skorzysta� bez je�d�enia za nimi po ca�ym �wiecie:�

 • Uczy�em si� od najlepszych na �wiecie ludzi dokonuj�cych zmiany osobistej: Richarda Bandlera (NLP,hipnoza), Rossa Jeffriesa (NLP, hipnoza, uwodzenie), Steve`a Piccusa (NLP, hipnoza, techniki szama�skie)

Szanuj� Twoj� anonimowo��.

Zdaj� sobie spraw�, �e wielu moich klient�w jest, ze �wiata "biznesu", czy "showbiznesu". Dlatego ka�dego klienta traktuj� z pe�n� anonimowo�ci�. Wszystkie dane zostaj� u mnie (adres email, imi�, itd) i nikomu ich nie wyjawiam. Produkt zostaje wys�any na adres email, kt�ry podajesz podczas zam�wienia. Nikt wi�cej poza nami nie dowie si� o tym zam�wieniu.

Tak, Marcin! Chc� dowiedzie� si� jak mie� i utrzyma� udany zwi�zek.

 

Ebook "Sekrety Zwi�zk�w" pdf, 35 str (wartos� 39 z�)

60 min. nagranie AUDIO "Jak Utrzyma� Zwi�zek" (warto�� 97z�)

+ 80 min. nagranie AUDIO "Sposoby na Testy i Fochy w Zwi�zku" (warto�� 97z�)

+ specjalny WEBINAR (konferencja online) tylko dla klient�w z sesj� pyta� i odpowiedzi na temat utrzymywania zwi�zku z kobiet�, zadasz swoje pytania i dostaniesz odpowied� od Adepta, Solida i Adventurera (warto�� 97z�)

+ ebook "Generator Randek" + 260 odpowiedzi na pytania (warto�� 39 z�) Dzi�ki niemu zrozumiesz dog��bnie psychik� kobiety i b�dziesz wiedzia� co na ni� dzia�a.

 

 • Nagranie AUDIO "Utrzymywanie Zwi�zku"
 • Nagranie AUDIO "Fochy i Testy"
 • Konferencja ONLINE "Sekrety Zwi�zk�w"
 • Ebook "Sekrety Zwi�zk�w" 35 st
 • Ebook "Generator Randek" 400 str
297 z� 137 z�

Uwaga!! Podczas zakupu produktu wpisz POPRAWNY adres email, �eby system m�g� Ci wys�a� produkt i powiadomienie.

Po zatwierdzeniu p�atno�ci, system wy�le Ci mailem informacj� z linkiem do pobrania produkt na sw�j komputer i mo�esz zacz�� od razu z niego korzysta�.

Rozliczenia transakcji kart� kredytow�, pay pal i e-przelewem przeprowadzane s� za po�rednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay s� b�yskawiczne.

Je�li chcesz zap�aci� na poczcie lub zwyk�ym przelewem bankowym , wybierz opcj� w panelu Tpay.com (po tym jak klikniesz w ikon� KUP TERAZ). Realizacja przelewu mo�e trwa� do 2 dni roboczych.

Je�li chcesz zap�aci� na poczcie lub zwyk�ym przelewem bankowym , wybierz opcj� w panelu Tpay.com (po tym jak klikniesz w ikon� KUP TERAZ). Realizacja przelewu mo�e trwa� do 2 dni roboczych.

Testujesz "SZ" przez miesi�c i masz gwarancj� satysfakcji, dzi�ki czemu nic nie ryzykujesz.

 

 

 

Jak Otrzymasz Poradnik Po Zakupie?

Ten poradnik jest w formie elektronicznej, co oznacza �e zaraz po zakupie otrzymasz go na poczt� internetow� w postaci serii plik�w pdf i plik�w mp3

Pliki pdf �ci�gasz sobie na komputer i mo�esz od razu zacz�� je czyta�. Plik audio w fomacie mp3 mo�esz sobie s�uchac np. w programie Winamp lub Windows Media Player (ten drugi jest wbudowany w system Windows). �

W wiadomo�ci pocztowej po zakupie otrzymasz kompletne informacje jak korzysta� z poradnika.�

Ten poradnik jest tylko w wersji elektronicznej, nie ma wersji drukowanej (ksi��ki papierowej).

 

Jak Mo�esz Zakupi� i Natychmiast Otrzyma� Poradnik?

Najszybciej Dzia�aj�ce P�atno�ci (do kilku sekund):

karta kredytowapaypaltransfery internetowe (r�ne rodzaje bank�w np. MBANK, INTELIGO itd.)

 

Wolniejsze (tylko w czasie pracy poczty i bank�w, przelew mo�e i�� 2-3 dni)

przelew bankowy tradycyjny i poczta

 

Je�li nie mo�esz zap�aci� elektronicznie, to skorzystaj

z opcji zap�aty na poczcie lub w tradycyjnym banku.

Poni�ej masz rysunek, kt�r� opcj� trzeba wybra� w oknie Tpay.com, aby m�c zap�aci� na poczcie lub w banku tradycyjnym. Kliknij na tej stronie w ikon� "DODAJ DO KOSZYKA" i nast�pnie wybierz p�atno�� na poczcie, tak jak na obrazku poni�ej.

 

Je�li przebywasz za granicami Polski, to mo�esz

zap�aci� kart� p�atnicz� lub przez PayPal

zobacz rysunek poni�ej:

 

Ps. Je�li zam�wisz dzi�, otrzymasz m�j niesamowity system w ci�gu kilku minut. W przypadku nie kt�rych p�atno�ci kart� kredytow� z zagranicy lub PAYPAL, na poczcie, czasem mo�e to potrwa� troch� d�uzej (2-3 dni) z przyczyn niezale�nych ode mnie.

Nie zamykaj od razu strony BANKU po dokonaniu przelewu, tylko si� wyloguj - dostaniesz szybciej produkt i dodatkow� informacj� :)

W�a�nie tak zaprojektowa�em ten system. Bez lania� wody, wysi�ku - same konkretne informacje wprost z komputera do Twoich oczu i uszu.

Otrzymujesz 30 dniow� gwarancj� i bior� ca�e ryzyko na siebie. Je�li nawet nie spodoba Ci si� m�j podr�cznik, to zwr�ce Ci ca�� kwot�. Ustawowo masz prawo do odst�pienia od umowy bez podania przyczyny sk�adaj�c stosowne o�wiadczenie na pi�mie lub wysy�aj�c email z tym o�wiadczeniem na adres adept@uwodzenie.org prawo to jest jednak ograniczone w czasie i przys�uguje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy si� od daty otrzymania towaru lub poradnika. Moja osobista gwarancja to 30 dni.


Ps2. Je�li szukasz sposob�w, aby wej�� w zwi�zek z dziewczyn� i jak radzi� sobie z problemami, to nie mo�esz tego przegapi�. Najwi�kszym b��dem jaki mo�na zrobi�, to robi� �co�� na w�asn� r�k� oczekuj�c, �e wszystko samo si� stanie w magiczny spos�b. Realne sukcesy z kobietami p�yn� ze zrozumienia tego, co dok�adnie m�wi� i robi� bed�c z ni� w zwi�zku.

To wszystko co masz m�wi� i robi� opisa�em w "Sekretach Zwi�zk�w ".

PS3. I jeszcze jedno - r�wnie� ujawni� Ci �tajn� bro�, kt�ra otworzy drzwi do umys�u kobiety, aby nie mie� z ni� problem�w. I dzi�ki temu bedziesz szcz�liwy i spokojny o dziewczyn�. B�dzie chciala ci�gle z Tob� by� i nie b�dzie sprawia� problem�w.

PS4:
Jeszcze czytasz? pami�taj, �e ka�da akcja niesie ze sob� reakcj�. Jak wi�c masz cokolwiek zmieni� w swoim �yciu nie wykorzystuj�c tej szansy?�zapisz si� na kurs teraz!


Je�eli Chcesz Si� Skontaktowa� ze mn�:

adept()uwodzenie.org


Przebywanie na stronie jest jednoznaczne z akceptacj� regulaminu.
Je�eli nie zgadzasz si� z jakimkolwiek punktem musisz natychmiast opu�ci� stron�.
Informacje na stronie maj� charakter reklamowy,
a nie informacyjny.

Regulamin | Polityka Prywatno�ci

 

Copyright 2020 @ Marcin Szabelski

Wszelkie prawa zastrze�one.